Grunwaldzka 34A
60-786 Poznań
t: 61 860 21 29 f: 61 860 21 20 info@ubiq.com.pl
Grunwaldzka 34A
60-786 Poznań
t: 61 860 21 29 f: 61 860 21 20 info@ubiq.com.pl Polityka prywatności
Grunwaldzka 34A
60-786 Poznań
t: 61 860 21 29 f: 61 860 21 20 info@ubiq.com.pl Polityka prywatności

Informacja o sposobie realizacji praw podmiotów danych przez Administratora

Osobom, których dane posiadamy przysługują prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji swoich praw.

  1. Jak mogą Państwo zgłosić żądanie realizacji swoich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?
   Mogą Państwo to zrobić na kilka sposobów:
   A. drogą tradycyjną na adres: ul. Grunwaldzka 34a, Poznań,
   B. drogą elektroniczną na adres mailowy: rodo@ubiq.com.pl
   C. osobiście w naszej siedzibie, tj. ul. Grunwaldzka 34a, Poznań.
  2. Jakie prawa Państwu przysługują?
   Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   A. prawo dostępu do danych,
   B. prawo do sprostowania danych,
   C. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
   D. prawo do ograniczenia przetwarzania,
   E. prawo do przenoszenia danych
   Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących.
   Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych.
   Dotyczy danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.F. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.G. prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
   W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Informujemy, że aktualnie Państwa dane nie są przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie są profilowane.H. prawo do wycofania zgody,
   Cofnięcie przez Państwa udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   I prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, infolinia: 606-950-000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.`

  3. O co mogą Państwo do nas wnioskować?
   W związku z wykonywaniem swoich praw, mogą Państwo zgłaszać do nas żądania związane z realizacją następujących praw:A. prawa dostępu do danych,
   B. prawa do sprostowania danych,
   C. prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
   D. prawa do ograniczenia przetwarzania,
   E. prawa do przenoszenia danych,
   F. prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   G. prawa do wycofania zgody,
  4. Jakie informacje powinni Państwo podać w zgłoszeniu?
   Aby móc przyjąć Państwa zgłoszenie i  je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:A. kim Państwo są:
   – musimy móc Państwa jednoznacznie zidentyfikować. Jeżeli nie będziemy mieć możliwości jednoznacznej identyfikacji lub będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Państwa tożsamości – zażądamy dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości,
   – jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, nie zostaną one przekazane – wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie;
   B. jaka jest preferowana przez Państwa forma kontaktu zwrotnego:
   – jeżeli przekażą Państwo swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacja zwrotna również zostanie przekazywana elektronicznie, chyba że zażądają Państwo innej formy.
  5. Jak długo będą Państwo czekać na odpowiedź/realizację żądania?
   Państwa zgłoszenia będziemy realizować bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od jego otrzymania. W tym terminie otrzymają Państwo informację o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym Państwa poinformujemy.
  6. Czy poniosą Państwo koszty realizacji swoich praw?
   Realizacja Państwa praw jest co do zasady wolna od opłat. Jeżeli jednak Państwa żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:a. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
   b. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie również możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji tego prawa – opłata będzie mieć rozsądną wielkość uwzględniającą koszty administracyjne pojęcia żądanych działań.
  7. Czy każde Państwa żądanie zostanie zrealizowane?
   Każde zgłoszone żądanie zostanie poddane wnikliwej analizie i jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą Państwo otrzymają. Jednocześnie chcemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie bardziej szczegółowe informacje o możliwości i sposobie realizacji swoich praw znajdą Państwo w Polityce prywatności.