Grunwaldzka 34A
60-786 Poznań
t: 61 860 21 29 f: 61 860 21 20 info@ubiq.com.pl
Grunwaldzka 34A
60-786 Poznań
t: 61 860 21 29 f: 61 860 21 20 info@ubiq.com.pl Polityka prywatności
Grunwaldzka 34A
60-786 Poznań
t: 61 860 21 29 f: 61 860 21 20 info@ubiq.com.pl Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób przesyłających elektronicznie wiadomości lub zapytania lub kontaktujących się w inny sposób.

I Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ubiq Business Park sp. z o.o. sp.k., ul. Grunwaldzka 34a (60-786 Poznań), adres korespondencji mailowej: …….

II Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu:

a. udzielenia odpowiedzi na skierowaną do nas wiadomość (e-mail, czy telefon), co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem (test równowagi dostępny na życzenie), a jeżeli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy – w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.

III Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a. Podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu usługodawcy hostingowemu czy podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT;
b. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

IV Okres przechowywania danych:

a. Państwa dane pozyskane w celu udzielenia odpowiedzi przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały;
b. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami;

V Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:
zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw),
a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy
zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego

f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

VI Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VII Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

VIII Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Brak podania danych oznacza brak możliwości przekazania wiadomości lub brak możliwości udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.